Financiële zorgen bij agrarische ondernemers

 

De SGP in Overijssel heeft eerder reeds geconstateerd dat er soms grote financiële zorgen zijn bij agrarische ondernemers (zie ook https://overijssel.sgp.nl/actueel/vragen-over-moeilijke-financiele-situatieagrariers/9906).

Deze problemen hebben grote gevolgen voor zowel de fysieke als de mentale gezondheid van de ondernemers en hun gezinnen. Zij ervaren vaak belemmeringen om zelf naar buiten te treden met hun financiële problemen en worden worden soms tegelijkertijd vanuit het criminele circuit benaderd om tegen aantrekkelijke huurtarieven ruimtes te verhuren. Hierdoor neemt de druk nog verder toe met als gevolg dat mogelijk suïcidale gedachten kunnen ontstaan. Dat vindt de SGP absoluut ongewenst.

Inzet van zogenaamde ervencoaches kan bijdragen aan het tijdig signaleren van problemen. Daarnaast heeft de minister aangegeven dat de zogenaamde erfbetreders ook rol hierin moeten krijgen. We hebben begrepen dat de inzet van ervencoaches onderdeel was van projecten binnen
de regiodeals. Dit project is helaas niet gehonoreerd.

De nood is hoog bij agrarisch ondernemers en de SGP wil daar aandacht voor vragen. Statenlid Gert Harm ten Bolscher zal tijdens de Stantenvergadering van D.V. 12 december om die reden de volgende vragen stellen aan Gedeputeerde Staten:
1. ziet GS mogelijkheden om de inzet van ervencoaches in de hele provincie mogelijk te maken,
waarbij dan specifiek aandacht van de coaches voor het herkennen van (de gevolgen van)
financiële problemen?
2. Zo nee, waarom wil GS hier geen middelen voor vrij maken?
3. Zo, hoe wordt dit dan gerealiseerd in termijn van tijd, geld en organisatie?