Zwartewaterland kan weer denken aan leuke dingen

 

De presentatie van de financiële cijfers van de gemeente Zwartewaterland was dinsdagmiddag één grote goed-nieuws-show. En dat is wel eens anders geweest. Want de gemeente heeft kommervolle jaren achter de rug. Maar nadat er flink is bezuinigd en de economie is aangetrokken, worden er nu weer zwarte cijfers geschreven en kan er weer worden gedacht aan leuke dingen.

Is Maarten Slingerland, de nieuwe wethouder van financiën, dan in een gespreid bedje gestapt? Dat is misschien wat te sterk uitgedrukt, zo geeft hij aan. ,,Maar door flinke bezuinigingen, en dat heeft hier en daar best wel pijn gedaan, en enkele meevallers, zijn we een financieel gezonde gemeente en hebben we weer vet op de botten om wat te kunnen investeren”, zei hij bij de presentatie van de louter positieve cijfers.

Lees hier het volledige bericht   Bron: Stentor

 

Onderstaande: Persbericht van Gemeente Zwartewaterland

Kadernota eerste financiële uitwerking van coalitieakkoord ‘Inwoners maken Zwartewaterland mogelijk

Kadernota 2019 biedt ruimte voor ambities uit coalitieakkoord

De Kadernota 2019 markeert de start van een nieuwe raadsperiode. Deze nota is de eerste financiële uitwerking van het coalitieakkoord ‘Inwoners maken Zwartewaterland mogelijk’ van ChristenUnie, SGP en BGZ. Ondanks een aantal grote opgaven zoals de invoering van de Omgevingswet en de thema’s in het Sociaal Domein lijkt het vooruitzicht rooskleurig, zowel financieel als beleidsmatig. Daarnaast is er ruimte om in te zetten op een aantal ambities uit het coalitieakkoord zoals extra geld voor handhaving, aanpak verkeersknelpunten, leefbaarheidsplannen en een hoger onderhoudsniveau voor openbaar groen. De Kadernota wordt op 21 juni en 5 juli 2018 in de gemeenteraad behandeld.

In de Kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen de koers voor de komende jaren en hoeveel dat gaat kosten. Samen met de raad worden de beleidskaders concreter ingevuld en vastgelegd in de Programmabegroting. In deze begroting staat hoe de doelen voor de korte en lange termijn bereikt kunnen worden.

Extra geld voor handhaving, aanpak verkeersknelpunten, leefbaarheidsplannen en een hoger onderhoudsniveau

De Kadernota biedt financiële ruimte voor nieuw beleid en het intensiveren van huidig beleid Wethouder Maarten Slingerland namens het college van burgemeester en wethouders: “Ik ben verheugd dat er in deze raadsperiode, naast een aantal grote opgaven ruimte is voor het uitvoeren van ambities uit het coalitieakkoord.” In de Kadernota is onder andere extra geld gereserveerd voor het onderhoud van openbaar groen. “We hebben € 130.000 extra gereserveerd voor een hoger onderhoudsniveau van het openbaar groen en € 70.000 voor het verfraaien en onderhouden van de aankleding van het groen. Daarnaast zetten we in op een extra BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar). Op social media zien we regelmatig berichten over foutparkeren en het dumpen van afval, en de overlast en ergernis die dit veroorzaakt. Met een extra BOA proberen we tegemoet te komen aan de wens van de inwoners. Ook pakken we verkeersknelpunten aan. Daarnaast stellen we vanaf 2020 € 250.000 extra beschikbaar voor leefbaarheidsplannen. Bij het opstellen en uitvoeren  van deze plannen hebben we participatie hoog in het vaandel staan.”

Zomernota en Kadernota gelijk behandeld

De Zomernota wordt dit jaar voor het eerst tegelijkertijd met deze Kadernota in de raad behandeld. In de Zomernota rapporteert het college van B&W aan de gemeenteraad over de voortgang van de begroting 2018. Met de structurele gevolgen uit de Zomernota is ook in deze Kadernota rekening gehouden. De Zomernota laat eenmalig in het jaar 2018 een positief resultaat zien van € 5.168.000, voor het grootste gedeelte (€ 3.736.000) veroorzaakt door de verkoop van grond.

 

Zwartewaterland financieel gezond

Positief resultaat Jaarrekening 2017

De Jaarrekening 2017 laat een positief resultaat zien van afgerond € 2,2 miljoen. Dit komt onder andere door de vrijval reserve Agnietencollege en hogere legesinkomsten. Bij de Zomernota 2017 heeft de gemeenteraad al besloten € 765.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Bij de behandeling van de Jaarverantwoording stelt het college de raad voor om € 112.000 te bestemmen voor specifieke doelen en de resterende € 1.302.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

Eénmaal per jaar behandelt de gemeenteraad de Jaarverantwoording. De Jaarverantwoording laat zien wat er is gerealiseerd van de (beleids)doelstellingen en de uitgaven en inkomsten van de gemeente ten opzichte van de begroting. Als er belangrijke verschillen zijn met de begroting, dan geeft het college van burgemeester en wethouders daarop een toelichting. De jaarverantwoording wordt op 21 juni 2018 in de gemeenteraad besproken.

Zwartewaterland financieel gezond

De Jaarverantwoording 2017 laat zien dat de hoofddoelstelling van de vorige raadsperiode is gerealiseerd. Zwartewaterland is financieel gezond. Ook de aanbevelingen uit de begrotingsscan hebben een plek gekregen in het beleid en de begroting van Zwartewaterland. “De provincie onderkent de verbeteringen in het gevoerde beleid,” aldus wethouder Maarten Slingerland namens het college van burgemeester en wethouders. “In het kader van het Interbestuurlijk Toezicht heeft de Provincie dan ook aan onze gemeente voor 2018 op alle domeinen een groene score toegekend. Ook in de komende raadsperiode zetten wij ons in voor een financieel gezond Zwartewaterland.